CV

Công Việt

Male. Lives in Vietnamese.
36 Likes
Entertainment
14 Likes
38 Likes

Link

Chi mà tốn kém thế, 5 nguoi thì hết 1 tỉ 5 rồi. Chắc mấy bác kia ăn hết 1 tỉ 490 rồi quá.