Nguyễn Tuấn Anh
on September 2, 2021
15 views
今年國慶無旗花,
南北全民靜在家,
遙望碧天飛雁陣,
何時可奏太平歌 ?
- Hán Việt:
Kim niên Quốc khánh vô kỳ hoa,
Nam Bắc toàn dân tĩnh tại gia,
Dao vọng bích thiên phi nhạn trận,
Hà thì khả tấu Thái bình ca.
- Dịch nghĩa:
Năm nay Quốc khánh thiếu cờ hoa,
Nam Bắc toàn dân lại ở nhà,
Trông trời xanh thẳm muôn nhạn trận,
Bao giờ mới được Thái bình ca.
Dimension: 1080 x 408
File Size: 26.78 Kb
Be the first person to like this.