Vietnam News
on November 28, 2019
125 views
TẦM NHÌN ĐẾN 2045, HẢI PHÒNG TRONG NHÓM CÁC TP HÀNG ĐẦU CHÂU Á VÀ THẾ GIỚI
Bên cạnh đó, đến năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố (TP) công nghiệp phát triển hiện đại thông minh, bền vững khu vực Đông Nam Á.
Hình thành các trung tâm nghiên cứu, phát triển khoa học - công nghệ biển, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học lớn của vùng Bắc Bộ; hình thành các trung tâm nghiên cứu phát triển bền vững kinh tế biển, khai thác hiệu quả tài nguyên biển, ứng dụng công nghệ mới để phát triển các ngành kinh tế biển là lợi thế của Hải Phòng, gắn liền với bảo vệ chủ quyền biển đảo; xây dựng, hình thành các khu ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao phù hợp với TP...
Xem Chương trình hành động tại: http://bit.ly/108NQ-CP
#vietnamnews
Dimension: 2048 x 934
File Size: 2.16 Mb
Like (6)
Loading...
Love (1)
Loading...
7