Location: đồng cao, thống nhất, hoành bồ, quang ninh