ha toan

1. Look at the chart and discuss the changes in weekly hours of basic housework by married men and married women in the USA between 1976 and 2012. Guess the reasons for the changes.(Nhìn biểu đồ và thảo luận những thay đổi trong giờ làm việc hàng tuần của phụ nữ và đàn ông đã có gia đình ở Mỹ từ năm 1976 đến 2012. Đoán lí do tại sao lại có sự thay đổi này.)

xem thêm : Unit 10 lớp 10

Để học tốt tiếng anh 10 mới | Giải bài tập tiếng anh 10 mới

- Married women can do what men do. (Phụ nữ có thể làm những gì mà đàn ông làm. )

- The society is more developed than before. (Xã hội đã phát triển hơn trước.)

- Married men also do housework well such as cooking, parenting... (Đàn ông cũng có thể làm tốt việc nhà như nấu ăn, nuôi dạy con cái...)

Be the first person to like this.