Mg(HCO3)2 = H2O + MgCO3 + CO2 - Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

xem thêm: Ca(HCO3)2

Mg(HCO3)2 H2O + MgCO3 + CO2
(rắn)   (lỏng)   (rắn)   (khí)
    (không màu)   (trắng)   (không màu)

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ: nhiệt độ

Cách thực hiện phản ứng

nhiệt phân muối Mg(HCO3)2 chuyển thành muối MgCO3 không tan.

Hiện tượng nhận biết

có hiện tượng MgCO3 kết tủa trắng, đồng thời có khí CO2 thoát ra.

Câu hỏi minh họa

 

Câu 1. Nhận định

Điều khẳng định nào sau đây là sai :

A. Đun nóng nước cứng tạm thời thấy khí không màu thoát ra.
B. Cho CrO3 vào lượng dư dung dịch NaOH thu được dung dịch có chứa hai muối.
C. Tính chất vật lý chung của kim loại là tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt và tính ánh kim.
D. Cu có thể tan trong dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl

 

Câu 2. Nước cứng

Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hòa tan những

chất nào sau đây?

A. Ca(HCO3)2, MgCl2.
B. Mg(HCO3)2, CaCl2.
C. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2.
D. CaSO4, MgCl2.

Like (1)
Loading...
1