by on October 7, 2020
13 Plugin Wordpress cần phải có  Nếu bạn thực hiện tìm kiếm trên thư mục plugin của WordPress để tôi ưu cho SEO thì bạn sẽ nhận được hơn 1000 plugin liên quan đến SEO, hãy tưởng tượng có bao nhiêu plugin ở đó. Nhưng mọi plugin đều không xứng đáng để sử dụng chúng. Mỗi plugin đều có những nguyên nhân khác nhau để sử dụng. Một số công dụng để Tối ưu hóa trang web, một số sử dụng để theo dõi lưu lượng truy cập, liên kết, v.v. ...
14 views 2 likes