by on September 29, 2021
Mở quán cafe ở nông thôn Thông thường, mọi người nghĩ chỉ đến việc kinh doanh quán cafe ở thành thị, mà bỏ qua thị phần tiềm năng tại vùng nông thôn. Ngày nay, nông thôn đang dần nâng tầm phát triển, bởi vậy mức sống của người dân cũng ngày càng cao. Cho nên, mở quán cà phê ở nông thôn cũng chính là một ý tưởng hay ho mà bạn không nên bỏ qua. Để phát triển trong thị trường cafe, dù quyết định kinh doanh ở thành thị hay nông thôn thì bạn cũng cần phải nắm được các vấn đề quyết định sự thành...
15 views 1 like
by on September 19, 2021
A day in Vietnam doesn’t start without a cup of Vietnamese coffee. Being the second-largest producer of coffee globally, Vietnamese people hold coffee dear to their hearts and have a signature coffee bean.  So what is this Vietnamese coffee? Come let us take a trip to the world of Vietnam’s favourite drink. Robusta coffee beans which are exclusively produced by Vietnam, is the only variety of beans used in the country for making coffee. While the rest of the world likes their Arabica coffee m...
24 views 0 likes
by on April 28, 2021
Have you been the sort of one with java daily, gets java once in awhile or averts caffeine altogether?   Intense coffee drinkers regularly start looking for a hardy espresso maker to put money into. Individuals who drink a great deal of java understand that a fantastic espresso maker can be life-changing. This is exactly why Jura established the Z6an espresso manufacturer unlike any other. ...
34 views 0 likes