80 views

Hồ sơ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ được quy định tại Khoản 2 điều 47 Nghị định 46/2017 sửa đổi bổ sung bởi nghị định 135/2018.

(1) Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ.

(2) Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung sau:

– Tên trung tâm

– Địa điểm đặt trung tâm

– Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm

– Mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm

– Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo

– Cơ sở vật chất của trung tâm

– Cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm ngoại ngữ

(3) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

3.2. Hồ sơ xin cấp phép để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục

Hồ sơ xin cấp phép để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục được quy định tại Khoản 2 điều 49 Nghị định 46/2017 sửa đổi bổ sung bởi nghị định 135/2018.

Hồ sơ xin cấp phép để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục gồm:

– Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục

– Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp

– Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ

– Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

Link: https://luatthanhdo.com/thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu

#Thanhlaptrungtamngoaingu #giaypheptrungtamngoaingu #luatthanhdo

Posted in: Business, Education
Like (1)
Loading...
1