Nguyen PhucNhien
by on February 9, 2021
79 views
Thân Người tạm mượn theo Thiền
Công Đức đầy đủ trả liền Trần Gian
Trần Gian là chốn buộc ràng
Dẫy đầy gian ác, dối gian lọc lừa !.
Tánh Người cứ mãi ham ưa
Tiền tài danh lợi, sớm trưa não phiền
Thế Nhân tưởng chấp đảo điên
Đắm say Huyền bí Linh thiêng, vọng Tà !.
Cầu xin lạy lục Quỷ Ma
Khinh chê Huyền Ký Thích Ca Phật truyền
Trù dập triệt phá Dòng Thiền
Như Lai Thanh Tịnh - Pháp Thiền Tối Linh !.
Huyền Ký xé toạc vô minh
Công Thức Giải Thoát Chúng Sinh về Nguồn
Thực hành chuẩn xác Pháp “Buông”
Công Đức trong sáng, Tánh “cuồng” lặng yên !.
Nhiều Kẻ ỷ thế cậy quyền
Thủ đoạn cướp lấy Chùa Thiền Long An
Dã tâm phá hoại Đạo Vàng
Ngăn cản Sanh Chúng thoát đàng Trầm Luân !.
Lời thật, Thiên hạ không cần
Chỉ cần tiền bạc, chỉ cần lợi danh
Cửa Thiền “đội lốt giả danh”
Ma Vương xúi bảo phá Thanh Tịnh Thiền !.
Phật Tử suy xét điều nghiên
Tin sai, muôn kiếp triền miên Luân Hồi
Mãi làm nô lệ tôi đòi
Cầu xin cúng lạy, khổ Đời Người tu !.
Giảng Sư tuyên bố “Tôi” mù
Đụng đâu nói đó “Người mù rờ Voi”
Rờ Voi, ăn nói lôi thôi
"Ăn theo" tán tụng những lời sai ngoa !.
Môn Đồ Đức Phật Thích Ca
Không hiểu lời Phật, sai ngoa đủ điều
Tiền của, muốn “hốt” thật nhiều
Hám danh mê lợi, tạo nhiều nghiệt oan !.
Thuở xưa, Phật bỏ cung vàng
Phật Hoàng từ bỏ bạc vàng, ngôi Vua
Thời nay, tranh chấp hơn thua
Bày ra đủ chuyện bán mua Thánh Thần !.
Tinh Hoa Đạo Phật không cần
Muốn cho Phật Tử trọn phần u mê
Cúng dường vật chất “Thầy” mê
Lạy “Thầy”, lạy “Tượng” tràn trề Phước duyên ?!.
Thế Gian hai chữ danh tiền
Âm Dương cuốn hút, đảo điên tháng ngày
Quy Luật Vật Lý chuyển xoay
Trải vô lượng kiếp không ngày thoát ra !.
Rõ thông Huyền Ký Thích Ca
Trí Tuệ sáng suốt “Chánh Tà” rõ phân
Hiểu biết thấu đáo trọn phần
Hành đúng lời Phật, nhận phần Chân Như !.
Không còn ham muốn riêng tư
Chung tay góp sức Minh Sư Đất Rồng
Phổ truyền Chánh Pháp Thiền Tông
Cúng dường Phật, Tổ... phổ “Tông” Phật Đà !.
Tri ân Đức Phật Thích Ca
Tổ...Thầy chỉ cách vượt ra Luân Hồi
Chúng con truyền mãi không thôi
Tinh Hoa Đạo Phật, sáng ngời Năm Châu !!! ./.
NAM MÔ GIÁO CHỦ TA BÀ BỔN SƯ
THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
CANADA, ngày 04-10-2020
Phật Gia Châu Đạo Đức
Posted in: Entertainment
Like (1)
Loading...
1