Nguyen PhucNhien
by on February 6, 2021
70 views
Thế Tôn ơi ! Thế Nhân mê muội
Tham tiền tài, đắm đuối lợi danh
Hơn thua chiếm đoạt tranh giành
Vô minh tạo nghiệp, Tử Sanh Luân Hồi !.
Vô lượng kiếp trôi lăn Lục Đạo
Bởi Tánh Người kiêu ngạo điêu ngoa
Đảo điên kiến chấp vọng Tà
Si mê lầm lạc, Quỷ Ma dẫn đường !.
Mạt Thượng Pháp nhiễu nhương Thế sự
Chúng Ma Vương ngự trị ngôi cao
Tiện nghi vật chất dồi dào
Xúi Người hưởng thụ, tạo bao nghiệp Trần !.
Rồi cứ mãi Trầm Luân Bể Khổ
Bởi tin lời cám dỗ Ma Vương
Trôi lăn Sanh Tử Sáu Đường
Trải vô lượng kiếp bi thương khổ sầu !.
Đời này “Ngọc Minh Châu” xuất hiện
Thanh Tịnh Thiền Pháp “tiễn” vô minh
Giải thích Vũ Trụ Nhân Sinh
Khoa học thực tế chứng minh rõ ràng !.
Đại phúc duyên ! Đạo Vàng sáng tỏ
Giúp Sỹ Hiền thấu rõ ngọn ngành
Hữu hình, vô hình Chúng Sanh
Tam Giới, Phật Giới... vận hành Càn Khôn !.
Lời Vàng Ngọc Thế Tôn truyền dạy
Kẻ kiến chấp phá hoại khinh chê
Vô minh phủ kín tứ bề
Ưa thích lợi dưỡng, đắm mê sắc tài !.
Gieo mê tín, hành sai lời Phật
Sống Tánh Người, vọng thức dẫy đầy
Tạo gây nghiệp chướng sâu dầy
Quy Luật Vật Lý không ngày thoát ra !.
Dừng tham tưởng, chấp Ta ngã mạn
Sống thật thà thanh đạm thiện lương
Học hỏi thấu hiểu tận tường
Pháp Môn Thứ Sáu, thẳng đường Vô Sanh !.
Tri ân Phật Thiền Thanh ban tặng
Người hữu duyên lẳng lặng nhận về
Thuộc lòng Công Thức đường về
Tạo Công Đức sáng, về Quê Phật Đà !!! ./.
NAM MÔ GIÁO CHỦ TA BÀ BỔN SƯ
THÍCH CA MÂU NI PHẬT
CANADA, ngày 05-02-2021
Phật Gia Châu Đạo Đức
Posted in: Entertainment
Like (1)
Loading...
1