Nguyen PhucNhien
by on February 4, 2021
94 views
Nhân Đạo, Hiếu Hạnh làm đầu
Giác Ngộ Giải Thoát làm câu “tu” Thiền
Sống sao đúng bậc Sỹ Hiền
Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín “liền” thực thi !.
“Buông, Dừng” kiến chấp mạn nghi
Trực nhận Chân Tánh, việc chi cũng tường
Thế Gian Vật Lý Vô Thường
Thành Trụ Hoại Diệt, Sáu Đường Chuyển Luân !.
Vô minh che lấp trọn phần
Thấy Nghe Nói Biết, gieo “Nhân” Luân Hồi
Luân Hồi Sanh Tử không thôi
Âm Dương cuốn hút, khó thời thoát ra !.
Duyên may, Huyền Ký Thích Ca
Thời Mạt Thượng Pháp phổ ra độ Người
Hiền Sỹ khắp chốn vui tươi
Kẻ mê vật chất chửi thời Thiền Thanh !.
Thiền Môn giả dạng tu hành
Gieo rắc mê tín, cầu danh kiếm tiền
Than ôi ! Thế sự ngả nghiêng
Không màng Nhân Quả, đảo điên Chánh Tà !.
Tôi đòi nô lệ Quỷ Ma
Tuyên truyền triệt phá Tinh Hoa Đạo Vàng
Bao Người lầm kế kẻ gian
Chịu cảnh “tiền mất tật mang” não phiền !.
Cố gắng suy xét điều nghiên
Tu không hiểu Phật, mãi miền Trầm Luân
Trong Mình có sẵn Tánh Chân
Lãnh hội Thiền Học, Phật Nhân hiện tiền !.
Phương tiện Pháp Bảo phổ truyền
Giúp Người duyên lớn, ngộ Thiền Như Lai
Tạo Công Đức sáng tháng ngày
Học hành Công Thức thoát ngoài Tử Sanh !.
Tri ân Phật dạy Thiền Thanh
Pháp Môn Thứ Sáu, về nhanh Quê Nhà
Chúng con kính lễ Phật Đà
Chung tay góp sức, Ta Bà truyền Đăng !.
Dẫu bao cản trở khó khăn
Những kẻ triệt phá, cấm ngăn Dòng Thiền
Gian nan thử thách không phiền
Duy trì Thiền Học lưu truyền hậu lai !!! ./.
NAM MÔ GIÁO CHỦ TA BÀ BỔN SƯ
THÍCH CA MÂU NI PHẬT
CANADA, ngày 03-02-2021
Phật Gia Châu Đạo Đức
Posted in: Entertainment
Like (1)
Loading...
1
Phạm Thanh Bình
Nam mô a di đà phật.
February 4, 2021