Nguyen PhucNhien
by on February 3, 2021
87 views
Nguyễn Nhân - Ngọn Đuốc Từ Quang
Thời Mạt Thượng Pháp, xóa màn vô minh
Giải thích phân tích chứng minh
Chúng Sanh, vạn vật... hữu hình, vô vi !.
Thừa hành Đức Phật Từ Bi
Giúp cho Nhân Loại thoát ly Luân Hồi
Nhắc lời Phật dạy Pháp “Thôi”
“Thôi, Dừng” ngã chấp, cuộc đời bình yên !.
Trần gian hết cảnh đảo điên
Không còn tranh chấp uy quyền, lợi danh
Nhân Loại hạnh phúc an lành
Dân Trí sáng suốt, trở thành Hiền Nhân !.
Thiền Gia Soạn Giả Nguyễn Nhân
Công bố Huyền Ký, giúp “Nhân” ngộ Thiền
Việt Nam hữu phúc đại duyên
Tinh Hoa Đạo Phật phổ truyền Năm Châu !.
Người nhận được, hết khổ sầu
Vì đã lãnh hội Pháp mầu Như Lai
Thế Gian có một không hai
Công Thức Giải Thoát, về ngay Cội Nguồn !.
Luân Hồi vì bởi Tánh “cuồng”
Tưởng, tham, ác, kiến... diễn tuồng Tử Sanh
Tánh Phật hằng hữu Vô Sanh
Âm Dương cuốn hút, Tử Sanh Luân Hồi !.
Luân Hồi vì bởi cái “Tôi”
Vì Tôi là “ngã” mãi thời u mê
U mê quên mất đường về
Thiền Tông khai mở, chỉ về Quê Xưa !.
Thế Nhân, vật chất ham ưa
Hám danh mê lợi, chửi bừa Thiền Tông
Tâm Ma trổi dậy trong lòng
Chống đối triệt phá Thiền Tông Phật truyền !.
Phải nên suy xét điều nghiên
Sách Vàng Thiền Học, tự nhiên rõ tường
Tự mình chọn lấy con đường
Vô Thường Lục đạo. Chân Thường Vô Sanh !.
Thiền Tông vừa học vừa hành
Học để hiểu biết ngọn ngành Lý Chân
Thực hành chuẩn xác Pháp “Dừng”
“Dừng, Dứt” ngã chấp, thoát lần vô minh !.
Rõ thông Huyền bí, Hiển linh
Không còn mê tín, Gia đình an khang
Quốc Gia, Xã Hội bình an
Rồng Tiên Âu Lạc vẻ vang vững bền !.
Ơn Cha nghĩa Mẹ đáp đền
Vuông tròn chữ hiếu, đáp đền trọng ân
Ngày đêm, sáng tối chuyên cần
Phương tiện trợ giúp Thế nhân ngộ Thiền !.
Nhớ ơn Phật dạy Pháp Thiền
Cám ơn Thầy, Tổ... phổ truyền Thiền Tông
Chúng con chung sức chung lòng
Duy trì Đạo Phật...Thiền Tông thường còn !!! ./.
NAM MÔ GIÁO CHỦ TA BÀ BỔN SƯ
THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
CANADA, ngày 24-09-2020
Phật Gia Châu Đạo Đức
Posted in: Entertainment
Be the first person to like this.